Werkgroep Holtum 2.0

Omschrijving:

Werkgroep Holtum 2.0 wil de neergaande trend t.a.v. de leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschap graag ombuigen en (weer) een dorp zijn waar:

Bewoners (van alle leeftijden en geslacht) elkaar weer meer kunnen ontmoeten en

  • Zelf op een moderne leest geschoeide activiteiten kunnen ontplooien
  • Zelf nieuwe verbanden gemakkelijk(er) kunnen aangaan
  • Die goed geïnformeerd worden over gemeenschappelijke zaken & taken
  • Hun eigen initiatief & zelfwerkzaamheid wordt gewaardeerd en gestimuleerd
  • De communicatie(kanalen) naar en tussen bewoners worden gemoderniseerd en verbeterd
  • Nieuwe bewoners zich thuis gaan voelen en de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen
  • Rekening wordt gehouden met en ingespeeld wordt op vaak beperkte mogelijkheden van de mensen
  • Het aangaan van lossere & tijdelijke(re) verbanden wordt gestimuleerd en gefaciliteerd
  • Bewoners weer trots kunnen en durven te zijn op hun eigen dorp / buurt

 

Het platform Holtum 2.0:

Is als een autonoom opererend platform ingebed onder de dorpsplatform (voormalig buurtplatform), waar verder de projecten ‘Uitbreiding Nedcar’, Verbreding A2’, ‘Grensmaas’ en ‘Dorpsfeest’ al onder hangen. Dorpsplatform stuurt op armlengte, bewaakt de samenhang en fungeert als primair contact met de Gemeente.

Platform Holtum 2.0 is bedoeld als overkoepelend, faciliterend, en stimulerend gremium voor activiteiten (zelf niet uitvoerend). Natuurlijk kunnen individuele leden in concrete activiteiten participeren of het voortouw nemen.

Belangrijke taak van Holtum 2.0 is het creëren en beheren van communicatie(kanalen), het goed informeren van bewoners het (blijvend) stimuleren van de bewoners tot participatie en initiatief.

 

 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum