• banners/banner-nedcar.jpg
 • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
 • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg
 • banners/banner-lbhf.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar..

      Nieuwsitems:

Terug

Uitkomst praatcafé Holtum 2.0

 • door 't bestuur
 • 29-07-2018

Aan het goed voorbereide praatcafe in de Auw Sjoal hebben in totaal 42 verschillende personen (incl. de gespreksleiders van Holtum 2.0) deelgenomen. We hadden gehoopt op ongeveer 50 mensen, maar zijn tevreden met aantal. 22 mensen hadden de moeite genomen zich afgemeld van slechts een tiental uitgenodigde mensen hadden we geen bericht ontvangen. De deelnemers werden ontvangen met koffie/thee en gebak.

Van de tijdens de dorpsbijeenkomst gepresenteerde 10 leefbaarheidthema’s werden de 5 thema’s die de hoogste prioriteit kregen tijdens die bijeenkomst separaat aan praattafels behandeld. De thema’s 6 t/m 10 werden aan één praattafel besproken. Voor de 1e 3 thema’s vonden gezien het aantal deelnemers 2 rondes plaats; De thema’s 4 en 5 werden in één ronde besproken. Voor de thematafel 6 t/m 10 vonden 2 rondes plaats.

Na de inschrijving, waarbij elke deelnemer gevraagd werd om over 2 verschillende thema’s mee te discussiëren, werd het praatcafe ingeleid door Freya Pijnenborg (VKKL, alg. leiding praatcafe) en de opzet werd door Serge Tummers toegelicht.

Na korte inleiding van het thema door de gespreksleider werd aan de verschillende tafels  kleine of grotere groepjes gediscussieerd en ideeën werden op post-its geschreven. Daarna werden de ideeën waar nodig kort toegelicht en op het triplex bord geplakt en (enigszins) geclusterd. Tenslotte kregen de deelnemers 5 plakkertjes die ze konden toewijzen aan de ideeen(clusters) die hun het meeste aanspraken (max 2 sterren per idee) en konden de via stickers hun naam verbinden aan een of meerdere ideeen(clusters), waar ze zich eventueel actief voor wilden inzetten.

In totaal werden aan de verschillende tafels in de 2 rondes 216 briefjes met ideeën op de triplexborden geplakt en 31 verschillende mensen plakten hun naam bij 1 of meerdere ideeen(clusters).

De sfeer tijdens het ca. 2 uur durende praatcafe was positief en relaxed. Kritieken tijdens de pauze tussen de 2 rondes en na afloop waren lovend en er heerste een optimistische stemming. Voor veel aanwezigen was het de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten en kennis met elkaar maakten. Dit werd ook als erg waardevol ervaren.

Op de volgende pagina’s treffen jullie allereerst een fotocollage aan die een goed beeld van de bijeenkomst schets. Daarna volgen de geclusterde en samengevatte (min of meer dezelfde) ideeën per thema . Hierin staan in 27 clusters 127 verschillende (sub-)ideeën vermeld.

 

Thema: Sociale Activiteiten en Ontmoeten         24 deelnemers

Ontmoeten & samen activiteiten ondernemen (volwassenen, senioren)

Kreeg 39 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Koken voor/door alleenstaanden

Holtum kookt uitbreiden (meer vrijwilligers erbij betrekken)

Heel Holtum bakt organiseren

Maandelijkse activiteit specifiek voor (jong-)volwassenen (25-40 jr)

Samen creatief zijn

Samen uitstapjes/reisjes maken

(Vrijblijvende) ontmoetingsmogelijkheden creëren (bijv. koffiedrinken, kaarten, praten over

thema(‘s)

Open tuinendag organiseren

Tapas-avond (Amerikaanse stijl)

Festijn voor jong en oud tijdens koningsdag (op de markt)

Organiseer Holtum Games (bijv. tijdens dorpsfeest)

Organiseer/faciliteer straat- en/of buurtfeesten

Organiseer filmavonden voor volwassen en/of jeugd(igen)

Organiseer nieuwjaarsborrel in gemeenschapshuis

 

Holtum organiseert en presenteert zich (ook naar buiten)

Kreeg 11 sterren en 1 persoon plakte zijn naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Garage sale

Rommelmarkt en/of braderie

 

Samen wandelen en/of fietsen

Kreeg 16 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Samen wandelen (groepjes) op regelmatige basis

Avond/wandelvierdaagse organiseren

Organiseer fietstocht(en)

 

Holtumse ondernemers

Kreeg 4 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Betrek Holtumse ondernemers (bij ideeën en uitvoering)

Ondernemers samen sterk; veel know how in Holtum;

Ondernemers bekender maken in Holtum (te onbekend nu)

 

Ontmoetingsplaatsen

Kreeg 14 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Jeu de boule baan op d’n Dreesj of op de markt

Huiskamer, ontmoetingsplek voor jong en oud

Kantine voormalig voetbalveld ombouwen tot ontmoetingsruimte

(Beheerde) multifunctionele ruimte creëren

Maak een ijssalon of koffiehuisje met terras in Holtum voor wandelaars en fietsers (d’n Dreesj?)

Grasveldje hoek Martenweg/Ankersweg: stoelen bij elkaar zetten

 

Samen aan de slag (voor een schoner / mooier dorp)

Kreeg 14 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Zwerfvuil opruimen in / rond dorp (tijdens wandelen)

Onderhouden van groen in park den Dreesj

Onderhouden / verfraaien openbare ruimte

 

Ruimte voor- en wandelen met honden

Kreeg 28 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

(omheinde) hondenuitlaatplek & ontmoetingsplek hondenbezitters (bij park d’n Dreesj?)

Samen wandelen met de hond

 

Verenigingen ondersteunen

Kreeg 2 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Bundelen van verenigingsactiviteiten (coördineren)

Elkaar meer/beter helpen bij verenigingsactiviteiten

Vraag en aanbod leden / vrijwilligers inventariseren

Activiteitenkalender maken en bijhouden

 

Informeren / communiceren

Kreeg 10 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Centraal infobord voor/in Holtum

Digitaal prikbord voor activiteiten (dorpswebsite)

Geboortebord voor in Holtum geboren baby’s

Maak (nog) meer reclame voor Holtum 2.0

 

 

Thema: Cultuur en Erfgoed                    15 deelnemers

 

Informatie over Holtums verleden verzamelen, digitaliseren, presenteren

Kreeg 18 sterren en 6 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Inventariseren wat er allemaal is (dat is erg veel)

Verzamelen van historische boekjes, teksten, knipsels

Verzamelen van beelden (foto’s, film) van verenigingen, straatbeelden, markante gebouwen etc.

Verzamelen van vastgelegde historische audio-opnames

Digitaliseren, rubriceren van verzameld teksten en beelden

Film-, foto- audioarchief aanleggen en toegankelijk maken (youtube)

Museum(pje) inrichten met historisch materiaal

 

Foto’s en documentaire film & boekje maken over Holtum

Kreeg 18 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Film / fotografeer vooral ook wat dreigt te gaan verdwijnen (vb. tunnetje, kamerhof)

Interview oude bewoners over het vroegere leven in Holtum

Maak documentaire over de Holtumse verenigingen

Boekje over huidig en vroeger Holtum (o.a. voor nieuwkomers)

 

Materieel en cultureel erfgoed behouden, onderhouden en gebruiken

Kreeg 23 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Beschrijf de huidige cultuuruitingen en identiteitbepalende activiteiten van Holtum

Breng belangrijk materieel en cultureel erfgoed in kaart en maak je sterk voor het behoud hiervan;

probeer ook de busverbinding door Holtum te behouden

Stimuleer samenwerking tussen verenigingen en verjonging van verenigingsbesturen

Plaats op diverse plaatsen waar historisch erfgoed verdwenen is foto’s / tekst hoe het daar vroeger

was (vb. Centerfuu, klooster, Dreesj)

Maak mooie gedichten / teksten van vroegere Holtumse schrijvers (Leo Meuris, mevr. Dahlmans)

weer publiek

Probeer kasteel Wolfrath ook toegankelijk te maken voor Holtumse culturele activiteiten

Openluchtconcert fanfare en/of zangkoor op historische lokatie (huize Holtum, Wolfrath)

Organiseer weer een alternatief schuttersfeest

Betrek jeugd meer bij het dorp en zijn historie door speelse voordrachten; nodig ze ook uit om zelf

te vertellen, tekenen wat ze in het dorp aanspreekt (en wat ze missen)

Plaats groot bord bij dorpsingangen “Holtum een dorp om trots op te zijn!” (logo / beeld van

Houtem Vreuger)

 

 

Thema: Veiligheid              13 deelnemers

 

Inventariseren, benoemen, signaleren verkeersproblemen

Kreeg 33 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Tijdig maaien van gras naast Verloren van Th. Weg en rotondes

Vrachtverkeer over Verloren van Themaatweg

Verkeersdrempels bij VDL-Nedcar

Sluiproutes voor VDL-verkeer

Te hard rijden over Buchterweg – Martinusstraat (30 km zone maken?)

Te hard rijden door de kern en over sluiproutes (flitspalen plaatsen??)

 

 

Inventariseren, benoemen, signaleren overige problemen

Kreeg 7 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Er is sprake van geluid-, fijnstof- en stankoverlast (inventariseer, meet waar mogelijk en signaleer)

Roekenprobleem buurt rond Maaseikerweg

Hondenpoep op trottoir

Loslopende katten

 

Veiligheidsvragen

Kreeg 11 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Hoe kan criminaliteit het beste worden gemeld?

Waar melden als er iets opvallends is? meldingen bij politie worden vaak niet serieus genomen!

Wijkagent niet zichtbaar; wie is dit?

Onderzoek veiligheidsbeleving van Holtumse inwoners

Waar kunnen mankementen aan wegen / trottoirs worden gemeld?

Hoe veilig zijn de speeltoestellen op pleintje en d’n Dreesj?

 

Veiligheidsvoorlichting en verbeteren (buurt)preventie

Kreeg 20 sterren en 6 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

1 coördinator veiligheid Holtum benoemen (ook aanspreekpunt voor Gemeente en instanties)

Hoe breed is buurtpreventie, wat zijn de kaders?

Whatsapp buurtapp: niet iedere onbekende is een ‘boef’ (beperk meldingen; stimuleer meedoen,

maar probeer alleen serieuze meldingen te verspreiden

Burgerwacht – ’s avonds in groepjes (herkenbaar) door dorp wandelen (eventueel met honden)

Melden vandalisme aan leegstaande (huur)huizen

Organiseer lezing door de wijkagent (over zijn taak en tips m.b.t. beveiliging)

Zorg dat mankementen in de openbare ruimte digitaal / centraal kunnen worden gemeld

(dorpswebsite of gemeentelijke site)

 

 

Thema: Hulpvaardigheid & zorg          5 deelnemers

 

Hulp voor ouderen

Kreeg 33 sterren en 2 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Studenten kunnen mantelzorgers ontlasten / maatje voor alleenstaande ouderen worden (tegen

 1. 7,50 / uur)

Jongeren die tegen (kleine) vergoeding klusjes doen voor ouderen

Maak een Whatsapp hulpgroep; groep die gebeld of per app gevraagd kan worden om bijv. vervoer

naar ziekenhuis, boodschappen doen

Formeer een maatjesgroep/hulpgroep voor ouderen (ook ter ontlasting van mantelzorgers)

Organiseer lotgenoten contactgroep(en); ook voor mantelzorgers

Organiseer informatieavond over beschikbare zorg en hoe/waar die te bereiken is

Maak een informatiefolder over alle beschikbare zorg & hulpverleners (ook via dorpswebsite

beschikbaar stellen)

Regel een wensbus via gemeente (eventueel samen met Buchten)

Bus moet door Holtum blijven komen

Streef naar behoud SRV-wagen door Holtum + winkelvoorzieningen

 

Inzetten voor medewoners

Kreeg 6 sterren en 1 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Formeer een oppas-groep (tbv ouders met kinderen) (vaste tarieven)

Maak een Whatsapp hulpgroep; groep die gebeld of per app gevraagd kan worden om bijv.

kinderen van school te halen

 

 

Thema: Jeugzaken                  9 deelnemers

 

Faciliteiten voor de jeugd

Kreeg 19 sterren en 3 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Open staan voor hun eigen ideeën en fantasieën

Creëer eigen ontmoetingsruimte voor opgroeiende jeugd (tot 16)

Klimmuur en extra speelfacliteiten op d’n Dreesj

Buitenspeelplaats (d’n Dreesj of ‘pukkel’) om te kunnen ravotten, hutten bouwen etc.

Creëer grafittimuur, hangplek voor oudere jeugd (d’n Dreesj)

Creëer een fietscrossbaan

Creëer een sport- en spellenbank (d’n Dreesj?) open op bijv. woensdag- en zaterdagmiddag

Pleintje tegenover voormalige school: betere speelattributen (touw/klimattributen van d’n Dreesj

overhalen)), maak voetbalveldje

 

 

Activiteiten voor en door de jeugd

Kreeg 23 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Inventariseer de doelgroepen en organiseer praatsessie over hun ideeën en wensen

Dorpsavond voor jeugdigen (toezicht/begeleiding ouderen)

Meer activiteiten voor jonge jeugd (6-12 jr.) bijv. sport, creatief, actief, toneel (o.a. op d’n Dreesj en

in gemeenschapshuis)

Activiteiten voor de jeugd van (12 – 16 jr.); beachvolleybal

Organiseer straatspeeldag

Organiseer gamemiddagen/competitie

Organiseer spel/speurtocht m.b.v. gsm

Jeugdactiviteiten (samen met Buchten) bijv. bootcamp, wandelen

Probeer bekende Nederlander/Limburger te strikken om iets voor onze jeugd te laten doen

Youtube vlogger van leuke activiteiten, kinderambassadeur

 

Jeugd kan ouderen helpen met moderne technologie (computerles, smartphone, ipad,

socialmediagebruik, internetgebruik): breng ze samen!

 

 

Overig t.a.v. jeugd

Kreeg 2 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Veiligheidspoppetjes aanbieden (om jeugd veiliger op straat te laten spelen)

Organiseer een vrijwilligersbank van vrijwilligers die jeugdactiviteiten willen/kunnen ondersteunen

(bijv. ook voor KVW-week)

 

 

Overige 5 Thema’s                   16 deelnemers

Gezondheid & sport

Kreeg 13 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Promoot gemeenschapshuis (eventueel oude school) als locatie om te sporten

Prikbord online: sport(mogelijkheden) en samen willen sporten kenbaar maken

Wandelen / fietsen met lunch

Organiseer een obstakelrun en/of een sponsorloop voor goed doel

Creëer en promoot meer sportieve buitenactiviteiten (bijv. beweegtuin)

 

 

Persoonlijke en creatieve ontwikkeling

Kreeg 5 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Gemeenschapshuis open stellen voor exposities en cursussen

Probeer in de oude school een 24-uurs fitnessmogelijkheid te creëren

Hartslag nu: AED en reanimatie cursus

 

Integratie nieuwe bewoners

Kreeg 5 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Beter informeren nieuwe bewoners:

 • Brochure met alle belangrijke informatie aanreiken
 • Infoavond (jaarlijks) voor nieuwe bewoners; kennismaking, samen wandeling door dorp
 1. l.v. autochtone bewoner/verteller
 • Verwelkom nieuwe bewoners met een bloemetje en belangrijke lokale informatie
 • Organiseer een praatcafe speciaal voor nieuwe bewoners

 

Snelle, betere communicatie

Kreeg 7 sterren en 0 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Papieren Houtemse Gezet voor ouderen behouden; Gezet blijven promoten

Gemeenschapshuis als internetcafe; hulp voor ouderen bij computergebruik

Centraal infopunt (dorpswebsite?): voor zenden en ontvangen van informatie/vragen etc.

 

Duurzaam wonen & duurzame energie

Kreeg 16 sterren en 4 personen plakten hun naam bij het geheel of een van de subonderwerpen

Idee

Buurtaanpak verduurzaming van woningen

Bijeenkomst over duurzame energie voor het hele dorp

Brede voorlichting over duurzaamheid & duurzame energie woningen

Samen groter inkopen (bijv. zonnepanelen’

Groep die zich inzet voor schoner buitengebied; opruimen zwerfafval

 

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum